HİZMETLERİMİZ

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği meselesinde karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi 6331 sayılı yasa gereğince en az 1(bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için hukuki bir zorunluluktur.

ANADOLU İSG, profesyonel profesyonel kadrosuyla iş yerlerinde risk değerlendirme ekipleri oluşturup ve oluşturulan ekipleri eğiterek mümkün tehlike ve riskleri ve bunlarla birlikte kontrol önlemlerini tetkik ederek risk değerlendirme hizmeti vermektedir.

İş yeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını iş yeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilir ve risk değerlendirme metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilmektedir.

Ölçümler

Ortam, makine ve teçhizat, elektrik vb. tüm ölçümler Bakanlık ve Uluslar arası firmalar vasıtası ile akredite edilmiş kurum ve cihazlarla yapılmakta, sonuçları raporlar biçiminde iş yeri yönetimine en kısa sürede sunuluyor.

Ağır ve Tehlikeli işler Raporu

Ağır ve tehlikeli işler Yönetmeliği, 8 şub 2013 – Tarihli 28553 sayılı Resmi Gazetede “MADDE 1 – 16/altı/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.” ifadesi yer alıyor.

Ağır ve tehlikeli işler raporu, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği ekinde yer alan Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışacaklara Ait işe Giriş / Periyodik Muayene Formunda küçük değişiklikler ile yerine, 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği işe Giriş ve Periyodik Muayene Formu kullanılmaya başlanıyor.

Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliğinin kaldırılmasıyla bundan sonra Ağır ve Tehlikeli işler Raporu, işe Giriş sağlık Raporu adıyla değişmiş bulunmakla beraber, sadece sanayiden sayılan ve belirgin bir hudut çerçevesinde yer alan meslek kollarında değil, tüm işlerde çalışacak ve çalışanlar için mevzuatta belirlenen süreler ile işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu kapsamı genişletilmiştir.

AKCİĞER GRAFİSİ

Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde akciğer radyolojik olarak incelenmesi, gerektiğinde tomografi, spirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması işe uygunluk değerlendirmelerinde büyük önem taşır

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Akciğer fonksiyon testleri, kalp ve akciğer fonksiyonlarını etkileyen hastalıkları değerlendirme ve izlemede, çevresel, mesleki ve ilaç karşılaımaların etkilerini değerlendirmede, cerrahi işlemlerin riskini tayinde ve işe giriş öncesi değerlendirmelerde yararlıdır.

KULAK ODYO TESTİ:

İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir. Bu ölçümlerde kullanılan cihazlara odyometre denir.

TAM KAN:

Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.

RİSK GRUPLARINA GÖRE BELİRLENECEK DİĞER TETKİKLER:

Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, iş yerlerinde çalışan işçiler için birçok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır.

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sıhhat ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tetkik etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sıhhatli çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

Anadolu İSG –  Uzmanları, firmanızdaki lüzumlu tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor biçimine getirmektedir.

Başlıca iç ortam ölçüm konularımız;

İç Gürültü ölçümü
Gürültü Maruziyet ölçümü
Titreşim ölçümü
Titreşim Maruziyet ölçümü
Aydınlatma ölçümü
Termal Konfor (Sıcaklık, rutubet, Hava Akım Hızı) ölçümü
Ortamda Gaz ölçümü
Ortamda Gaz Maruziyet ölçümü
Ortam Havası ölçümü
Ortam Havası Maruziyet ölçümü
Ortamda VOC ölçümü
Ortamda VOC Maruziyet ölçümü
Ortamda Partikül Madde ölçümü
Ortamda Partikül Madde Maruziyet ölçümü
Ortamda Ağır metal ölçümü
Elektromanyetik saha ölçümü

Sağlık Bakanlığı 2004 yılının Mart ayında yayınlamış bulunduğu bir yönetmelik ile memleketimiz sınırları içerisinde etkinlik belli eden hususi ve resmi bütün işletmelerin, çalışanlarının belirli bir bölümünün 16 saatlik temel ilkyardım Eğitimi almasını mecbur hale gelmiştir. Bu eğitimler her ilin il sağlık müdürlüğünden eğitim verme yetkisini almış kurumlar tarafından verilmektedir.

Toplam 16 saat olan eğitim 2 gün sekizer saat şekilde verilebilmektedir. Eğitimler en az 8 maksimum 20 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan şahısların adına sertifika ve kimlik kartları organize edilmektedir.

Müdürlüklerin belirlediği alt ve üst limitlerin dışında herhangi bir ücret söz konusu değildir.Eğitimler, eğitim alacak firmaların kendi eğitim salonlarında verilebildiği gibi, firmamızın eğitim merkezlerinde de verilebilmektedir

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 11 inci maddesine göre işverenler; çalışma ortamı, uygulanan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların menfi etkilerini durdurucu ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşyerlerinde, acil durumların menfi etkilerinden korunmak üzere lüzumlu ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması zorunludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 12 nci maddesine göre ise önemli, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi mecburiyetinde işverenler; çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmak ve çalışanlara gerekli talimatları vermekle yükümlüdür. işyerinde güvenli toplanma yeri belirlenmeli ve çalışanlar bu konu için bilgilendirilmelidir.

Bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalar, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde yapılmalıdır. Buna göre aşağıda belirtilen çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, meslek ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumlar önceden göz önünde bulundurulmamalı, muhtemel acil durumlar belirlenmelidir.
Acil durumların menfi etkilerini giderici ve sınırlandırıcı tedbirler almalıdır.
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere lüzumlu ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır.
Acil durum planları hazırlanmalı ve tatbikatların yapılması sağlanmalıdır.
Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı hususi tehlikeler, yapılan işin özelliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan başka insanlar dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve bu gibi konularda müsait donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışan görevlendirilmeli ve her süre hazır bulunmaları sağlanmalıdır.
Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, ofis dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Acil hallerde enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin menfi durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek biçimde dönem dışı bırakılması hakkında lüzumlu düzenlemeler yapılmalıdır.
Varsa alt işveren ve geçici meslek ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile alıcı ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan öteki insanlar acil durumlar konusu için bilgilendirilmelidir.
işyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

Risk değerlendirmesi sonuçları.
Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
bitkisel afetlerin meydana gelme ihtimali.
Sabotaj ihtimali.
İşverenler, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere lüzumlu tedbirleri almalıdır. Acil durumların menfi etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken lüzumlu olduğu halde ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine müsait olmalı ve toplu korumayı esas almalıdır.
İşverenler; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer sektör işyerlerinde 50 çalışana kadar;

Arama, kurtarma ve tahliye,
Yangınla mücadele,
konularının her bir tanesi için müsait donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı şekilde görevlendirmelidir. işyerinde çalışan sayılarının daha çok olması biçiminde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir.

Ayrıca, ilkyardım meselesinde 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilkyardım Yönetmeliği esaslarına göre ilk yardımcı sertifikası olan destek elemanı da görevlendirilmelidir.

Acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.

ANADOLU İSG uzmanları sebebi ile işyerlerinde tehlike sınıfına uygun olarak acil durum planları hazırlanmakta, acil hal ekiplerinin oluşturulması sağlanmakta, ekip üyelerine lüzumlu eğitimler verilir ve tatbikatlar yaptırılmaktadır.

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü benzeri çok sayıda muayene ve test hizmeti Dönüşüm Mühendislik şekilde bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

Yasal DAYANAK
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan;
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin ek-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile denetim kriterleri belirtilmiştir.

“Anadolu iş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Merkezi” olarak, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, meslek noktayı Hekimleri ve diğer sağlık personellerinden oluşan tecrübeli kadromuzla, en fazla hizmeti en optimum koşullarda sunmayı prensip edinmiş bulunmaktayız.
SERTİFİKALI ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU !!

(Tehlikeli ve çok  tehlikeli işler )

6331 Sayılı iş kanunu 17 maddesine göre “TEHLiKELİ VE ÇOK  TEHLiKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR” yaptıkları işle ilgili Mesleki Eğitim almaları gerekmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre bu işlerde çalışanların “Mesleki Yeterlilik Eğitimi” alarak belgelendirilmeleri gerekmektedir. Bu eğitimleri Firmamız olarak sizin için programlamakta ve eğitim sonunda başarılı olanlara MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir.

ANADOLU İSG , Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren “Mesleki Eğitim”çalışmalarına başlamıştır.

HUKUKİ DAYANAK: 6331 SAYLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:

Çalışanların Eğitimi

MADDE 17 – (1) işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim bilhassa; işe başlamadan önce, çalışma noktayı ve ya meslek değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde ve ya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun şekilde yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri hususi olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve aşırı tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren yada iş rahatsızlığına yakalanan çalışana işe başlamadan öncelikle, söz konusu kazanın ve ya iş hastalığının sebepleri, korunma metodları ve güvenli çalışma yolları hakkında ilave eğitim verilmekte. ayrıca, herhangi bir sebeple 6 aydan çok süreyle işten uzak kalanlara, yine işe başlatılmadan evvela bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile alakalı yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmadan, öteki işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici meslek ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana lüzumlu eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üstünde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

TEHLİKELİ VE AŞIRI TEHLİKELİ SINIFTA YER SAHA İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELiK

Bu yönetmelik kapsamına giren işlerde 1.1.2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar temel alınarak 1.1.2013 tarihinden evvel çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan müessese ve kurumlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER”KAPSAMINDADIR?

ANADOLU İSG iş sağlığı ve güvenliği konusunda deneyimli kadrolarımız İŞLETMENİZDEKİ “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin” neler bulunduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlenmektedir.

İŞLETMENİZDEKİ UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANMAKTADIR?

Uzmanlarca belirlenen meslek Dalları ile alakalı olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna müsait olarak işletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat ve ya 8 saatin katları şeklindedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN UYGULANIYOR?

Eğitim Programı öncesinde işletme ve çıraklık eğitim Merkezi ile beraber bir protokol imzalanır. işletmenin işçi sayısı, vardiya niteliğine göre insan kaynakları departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. ANADOLU İSG, esnek çalışma saatlerine sahip, profesyonel kadrosu ile hizmet vermektedir.

KİMLER EĞİTİMLERE KATILMALIDIR?

Tehlikeli ve çok Tehlikeli işler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış bütün çalışanlar kanunen katılmak mecburiyetindedir.

KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.